revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2006, číslo 5-6

Na Slovensku po španielsky
(rozhovor Jána Litváka s Vladimírom Olerínym)


Vladimír Oleríny (1921), rodák z Banskej Bystrice, prežil detstvo v Argentíne, kam sa jeho rodičia v medzivojnovom období vysťahovali za prácou. Po návrate do vlasti vyštudoval gymnázium a Právnickú fakultu UK v Bratislave. V rokoch 1945-50 pôsobil v službách Ministerstva zahraničných vecí v Prahe, z toho necelé tri roky na ambasáde v Buenos Aires. Po návrate bol ako politicky nespoľahlivý prepustený z diplomatických služieb a odsunutý na rok do výrobnej sféry, odkiaľ nastúpil na sekretariát Zväzu slovenských spisovateľov. V rokoch 1954-59 mohol pôsobiť ako odborný asistent pre španielsky jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pred habilitáciou bol však v rámci ideologických čistiek prepustený a vrátil sa na sekretariát Zväzu slovenských spisovateľov. V roku 1963 nastúpil do novozaloženého Ústavu svetovej literatúry a jazykov Slovenskej akadémie vied, kde po externej ašpirantúre na Karlovej univerzite v Prahe obhájil v roku 1967 dizertačnú prácu z dejín španielskej literatúry. Po fúzii prešiel do Literárnovedného ústavu SAV, kde pôsobil ako vedecký pracovník do roku 1991. Po rehabilitačných dekrétoch za pôsobenie v diplomacii bol päť rokov externým pedagógom na Katedre románskych jazykov Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.
Je autorom literárnohistorickej monografie o Cervantesovi, spoluautorom Dejín svetovej literatúry, knihy komparatistických štúdií My a svet, ako aj desiatok štúdií publikovaných v zborníkoch, esejí a článkov v literárnych časopisoch, alebo v podobe doslovov v knižných vydaniach. Zúčastnil sa na medzinárodných hispanistických kongresoch a sympóziách a prednášal ako hosť na univerzitách a vedeckých inštitúciách v rámci bývalého socialistického bloku, ale aj mimo neho (Paríž, Madrid, Santiago de Chile, Venezuela, Kolumbia).
Za vedecko-výskumnú činnosť získal Striebornú a Zlatú plaketu Ľudovíta Štúra SAV. Od roku 1951 sa sústavne venuje umeleckému prekladu. Je autorom vyše stovky knižných prekladov zo španielskej klasickej a súčasnej literatúry, ako aj z literatúr latinskoamerických krajín. Za svoju prekladateľskú činnosť je trojnásobným nositeľom Ceny Jána Hollého. Vysokého uznania sa mu dostalo v roku 1991 udelením Striebornej medaily za zásluhy v krásnych umeniach, ktorou ho poctilo španielske Ministerstvo kultúry, a v roku 2001 bol dekorovaný Krížom rádu Alfonza Múdreho.

Za posledných päťdesiat rokov vyšlo zo španielskej literatúry v slovenskom preklade približne 250 titulov, z ktorých takmer polovicu ste preložili vy sám. Je tých uplynulých päťdesiat rokov hispanistiky na Slovensku prakticky celou jej existenciou?

Zdá sa to neuveriteľné, ale pokiaľ ide o knižné preklady a publikované texty divadelných hier, sú vaše údaje správne. Pre úplnosť by však bolo treba pridať k tomu aj preklady v časopisoch, dennej tlači a v Slovenskom rozhlase. Potom by to číslo bolo o niekoľko desiatok položiek vyššie. Nejde však len o preklady z klasickej a súčasnej španielskej, ale aj z latinskoamerickej literatúry. K druhej časti vašej otázky treba poukázať na to, že až na dva-tri preklady a malý španielsko-slovenský slovníček, história slovenskej hispanistiky ako jednej z najmladších jazykovedných a literárnovedných disciplín na Slovensku sa začala písať v roku 1950 prvým slovenským prekladom Cervantesovho Dona Quijota od znamenitého romanistu Jozefa Felixa. Španielsky jazyk a literatúra sa začali vyučovať na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1954. Som rád, že za päť rokov, čo som tam pôsobil, sa mi napriek nemalým osobným peripetiám, súvisiacimi s vtedajším režimom, pošťastilo položiť základy tejto disciplíny. Tento odbor vyštudovali prví hispanisti, ktorí potom pokračovali v pedagogickej činnosti i ako jazykovedci a prekladatelia.

Tak ako my, aj Španieli prežili totalitu. Ako sa toto nie práve najkultúrnejšie obdobie prejavilo v španielskej literatúre?

Na rozdiel od nášho totalitného systému, kde aj niektorí poprední prozaici a básnici, dramatikov nevynímajúc, boli vo svojej tvorbe poplatní oficiálnej ideológii, pochlebovači frankistického režimu by sa dali zrátať na prstoch jednej-dvoch rúk. Španielsky frankistický režim v rokoch 1939-1975 znamenal citeľné prerušenie kontinuity vo vývine umelecky hodnotnej a demokraticky orientovanej poézie, prózy a drámy. Mnohí nadaní a slobodomyseľní spisovatelia odišli do emigrácie, najmä do jazykovo blízkych krajín Latinskej Ameriky, kde našli nový domov. Bola to najväčšia diaspóra v dejinách Španielska. Pokiaľ ide o recepciu po španielsky písanej literatúry u nás, mali v podmienkach totality "zelenú" Cervantes, F. G. Lorca (ako jedna z prvých obetí občianskej vojny) a autori klasickej drámy Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina autor dona Juana a iní. Register "povolených" španielskych autorov u nás sa čiastočne rozšíril za politického odmäku v šesťdesiatych rokoch a do istej miery aj v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch. Pokiaľ ide o recepciu latinskoamerickej literatúry, bola situácia o čosi lepšia, so zreteľom na to, že mali u nás "zelenú" autori 19. storočia (obdobie národnooslobodzovacích bojov na latinskoamerickom kontinente) a autori sociálno-kritickej literatúry vyznievajúcej ako protest proti diktátorským režimom na "vulkanickom" kontinente počas celého 20. storočia. Títo autori boli u nás so zreteľom na tzv. socialistický realizmus za totality prijateľní. V ich prospech treba povedať, že estetickými kvalitami a zobrazovaním exotického prostredia boli zväčša títo autori na vyššej úrovni a čitateľsky zaujímavejší ako vtedajšia literárna produkcia socialistických krajín - na čele so Sovietskym zväzom - česť výnimkám.

Čím prešla španielska literatúra za posledné polstoročie?

Po skončení občianskej vojny a nastolení frankistického režimu v roku 1939 sa španielska literatúra spamätávala len pomaly. Napriek tomu už od polovice päťdesiatych rokov sa v poézii, próze i dráme začali uplatňovať - hoci so zreteľom na cenzúru často v podobe inotajov - progresívne tendencie humanistického protestu, ktoré zosilneli za politického odmäku v šesťdesiatych rokoch a naplno sa uplatnili až po páde režimu v roku 1975.

Ako sa menila recepcia španielskej a po španielsky písanej literatúry u nás? Čo sa mohlo a čo nie? Čo vypadlo napríklad pri preklade a prvom vydaní z Márquezových Sto rokov samoty?

Na vašu otázku som už čiastočne odpovedal. Recepcia svetovej literatúry bola u nás za totality úzko spojená s ideologickou cenzúrou, ktorá bola citeľne ovplyvnená cenzúrou v bývalom Sovietskom zväze, ba niekedy bola ešte úzkostlivejšia, lebo prvá socialistická veľmoc si pre "zachovanie tváre" pred demokratickým svetom dovolila byť pri recepcii svetovej - teda aj španielskej literatúry liberálnejšia. To znamená, že zásahy cenzúry boli u nás prísnejšie a hlúpejšie, čím sa zoznam "povolených" autorov zužoval. Ale aj u tých, čo vychádzali, robili sa tzv. redakčné úpravy v texte. Tak napríklad v prvom vydaní slovenského prekladu svetoznámeho Márquezovho románu Sto rokov samoty z roku 1973 bola vypustená ako "neslušná" pasáž, keď istý latifundista bol taký potentný macho, že pomiloval všetky ženy na svojom statku a navyše pokropil svojím údom plantáže. Pritom ide o typický príklad hyperboly, ktorá je jedným zo základných štylistických prostriedkov vo väčšine Márquezových próz a navyše má takáto hyperbola ostrú spoločensko-kritickú a satirickú konotáciu.

Ako to vyzeralo po roku 1989, keď sa už mohli konečne publikovať aj problémovejšie texty?

Po roku 1989 dochádza k nebývalému rozkvetu slovenskej hispanistiky, pokiaľ ide o pedagogickú činnosť, tak aj v spolupráci so zahraničnými lektormi. Zvýšil sa aktívny záujem o jazykovedu, literárnohistorické a literárnovedné problémy. Spomeniem aspoň úchytkom preklady dvoch základných diel španielskeho moderného myslenia: Unamunove eseje Tragický pocit života a Ortegovu esej Vzbura davov. Z latinskoamerickej literatúry treba predovšetkým oceniť preklady viacerých esejí a poviedok Argentínčana J. L. Borgesa, vedúceho predstaviteľa latinskoamerických avantgárd. Značnému čitateľskému záujmu sa tešia u nás aj preklady Márquezových románov a poviedkových súborov, ako aj preklady ďalších predstaviteľov latinskoamerického magického realizmu: Mexičanov J. Rulfa a C. Fuentesa, Peruánca M. Vargasa Llosu, Guatemalčana M. A. Asturiasa a Argentínčanov J. Cortázara a E. Sábata.

Ktorí súčasní španielski prozaici patria k tým najzaujímavejším?

Javier Marías, ktorý píše psychologické a vzťahové prózy, či nadaný galicijský poviedkár Manuel Rivas. Ďalej Juan José Milás alebo Arturo Pérez Reverte, autor bestsellerových románov zo súčasnosti i histórie. Podarilo sa mu preraziť aj v Spojených štátoch, niektoré jeho romány sa stretli so záujmom aj u nás.

Na čom, okrem poviedok Andrésa Sorela, z ktorých dve v tomto čísle uverejňujeme, v súčasnosti pracujete?

Pre vydavateľstvo Ikar, ktoré záslužne vydáva - aj v reedíciách - súborné Márquezovo dielo, som dokončil revíziu svojho staršieho prekladu jeho románu Zlá hodina, ktorý patrí k prvému obdobiu autorovej tvorby. Ako sám viackrát poukázal, toto obdobie bolo prípravou na jeho vrcholné dielo. Román je spoločensko-kritickým reflektovaním dôsledkov občianskych vojen v jeho rodnej Kolumbii v prvých desaťročiach 20. storočia. Po porážke liberálov diktátorský režim potláča občianske slobody, otvára cestu korupcii a klientelizmu, zneužívanie moci ponižuje ľudskú dôstojnosť a narúša medziľudské vzťahy; za výnimočného stavu dochádza k politickým vraždám. Na rozdiel od autorovej tvorby zo zrelého obdobia niet však v tomto kruto realistickom románe takmer ani stopy po magických či fantazijných prvkoch. Zato autor hojne využíva v lexike a frazeológii kolumbianizmy, čiže prvky vidieckeho hovorového jazyka, neraz ťažko zrozumiteľné aj španielskemu čitateľovi mimo Kolumbie. V akademických slovníkoch španielskeho jazyka sa kedysi tieto výrazy nevyskytovali, až zhruba za ostatných 10-20 rokov ich postupne integrujú. V tejto súvislosti nie je bez zaujímavosti spomenúť, že prvé vydanie Zlej hodiny v Barcelone redakcia "očistila" od kolumbijských lexikálnych a štylistických "barbarizmov", takže Márquez podľa vlastných slov text pre druhé, latinskoamerické vydanie prepracoval a v takejto podobe ho aj autorizoval. Za pomoci slovníka kolumbianizmov, ktorý som medzitým získal, som sa usiloval svoj starší preklad zrevidovať a významovo priblížiť nášmu čitateľovi. Navyše aj slovenčina prešla za ostatné dve desaťročia zaujímavým vývinom, najmä v hovorovej reči.

Má španielska literatúra aj do budúcna schopnosť zabodovať medzi presilou anglosaskej literatúry aspoň tak ako v poslednom období?

Svojimi estetickými kvalitami a výpovednými hodnotami prechádza španielska a latinskoamerická literatúra pri vzájomnom ovplyvňovaní novou vývinovou etapou. Magickosť a fantazijnosť akoby ustupovali do úzadia a prevláda príbehovosť v scifi prózach a trileroch, prípadne vo vedeckej fantastike. Žiaľ, recepcia zahraničnej literatúry nie je len otázka kvality, ale aj propagácie, marketingu, vplyvu filmu a televízie. Ťažko teda predpokladať, že by po španielsky písané literatúry - až na pár výnimiek - "zabodovali" vo väčšej miere na našom knižnom trhu. Ďalším problémom je odborný rast mladých prekladateľov zo španielčiny, nielen pokiaľ ide o znalosti cudzieho jazyka - a to platí o všetkých jazykových oblastiach - ale aj ovládanie literárnej slovenčiny a schopnosť tvorivo ju používať, lebo bez toho je umelecky adekvátny a pôsobivý preklad nemysliteľný.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Ivan Kadlečík
Niekoľko viet

s. 3

Ján Štrasser
Staré železo
s. 5

Ján Litvák
Bratislavské upanišády
s. 11

Ľuboš Bendzák
História veľkého lámu nevedomca...
s. 21

Obuj sa choď!
Daniel Šustek: Potulky svetom
s. 33

Krystyna Milobedzka
Po kriku
s. 53

Made in Ukrajina
(Andruchovič, Žadan, Izdryk, Miďanka, Vynyčuk)
s. 59

Andrés Sorel
Africký Romeo, Žena bez hlavy
s. 91

Na Slovensku po španielsky
(rozhovor s Vladimírom Olerínym)
s. 107

Poste restante
Gennadij Ajgi
s. 113

Archív
Dva rozhovory s Gennadijom Ajgim
s. 177


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.